Cursus Toegepaste Statistiek

Informatie over onze Cursus Toegepaste Statistiek

Met deze Cursus Statistiek wordt statistiek een makkie!

Vind je statistiek moeilijk? Denk je dat je het nooit zult leren? Nou, dan heb je het mis. Statistiek is eigenlijk heel erg makkelijk. Als je eenmaal door hebt waar het om draait, is statistiek een fluitje van een cent.


Je ziet er misschien als een berg tegenop en misschien hebben ze altijd tegen je gezegd dat je moeite hebt met rekenenen. Dan kan ik je nu vertellen dat je niet hoeft te kunnen rekenen om toch een goede statisticus te zijn. Al het rekenwerk laten we aan computers over. Als je kunt vaststellen dat 0,03 kleiner is dan 0,05 kun je ook statistiek leren.

Cursus Toegepaste Statistiek

Cursus Toegepaste Statistiek

Natuurlijk komt er wel enig rekenwerk in statistiek voor. De gegevens die je hebt verzameld, stop je in een formule. Daar komt een getalletje uit. Dat getalletje ga je vergelijken met een getal in een tabel. Is dat alles? Ja, meer is het niet.


Wat je wel moet weten is welke formule je moet gebruiken. En het is ook wel handig als je een beetje weet hoe het rekenwerk er aan toegaat, maar de finesses hoef je niet te kennen om toch een goede statisticus te zijn.


In deze video's leer je hoe het aan moet pakken. En zodra je door hebt hoe het zit, zal je nooit meer zeggen dat statistiek moeilijk is.

Voor alle duidelijkheid, dit is een cursus toegepaste statistiek. We gaan het dus niet hebben over het trekken van knikkers uit vazen, over permutaties en combinatie. Daarvoor moet je elders zijn.


In deze video's leren we je hoe de statistische analyses werken zodat je dat probleemloos kunt toepassen in je thesis of afstudeeronderzoek, of misschien eerder al: tijdens je studie om een tentamen te halen.

Het volledige overzicht van onze

Cursus Statistiek:

Je kunt de video's van de eerste tot de laatste bekijken, dan heb je een cursus statistiek, maar je kunt ook elke video los bekijken waarin je leert een bepaalde toets uit te voeren.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Variabelen

In deze video leer je wat een variabele is, wat voor typen er zijn en hoe je ze kunt herkennen en beschrijven.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Het betrouw-baarheidsinterval

De resultaten en de conclusies die je uit jouw data trekt, hoeven niet te kloppen voor de hele populatie. Meestal geef je aan binnen welke marges het resultaat waarschijnlijk ligt. Dat is het betrouwbaarheidsinterval. Hoe je dat berekent, leer je in deze video.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De statistische toetsprocedure

Wereldwijd wordt er gebruik gemaakt van de toetsprocedure van Fisher. Deze procedure is de basis van statistiek. Als je doorhebt hoe die procedure in elkaar steekt, is statistiek eigenlijk heel simpel.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Verdelingen

In vier video's leer je hoe vier veelgebruikte verdeling eruit ziet en wat de kenmerken zijn. Daardoor zul je ook beter begrijpen hoe statistiek werkt.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Welke statistische toets moet je gebruiken

Je moet kunnen bepalen welke statistische toets je moet gebruiken. Als je dat niet weet, kom je geen stap verder. Hoe elke toets werkt leer je in de andere video's.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De t-toets voor een afwijking van een norm

Met deze toets ga je na of een gemiddelde overeenkomt met een bepaalde waarde. In deze video leer je deze toets begrijpen en kun je die toepassen in jouw situatie.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De t-toets voor groepen

Of twee groepen van elkaar verschillen doe je meestal door de gemiddelden met elkaar te vergelijken. Daarvoor gebruik je de t-toets voor groepen. Daar zijn er zelfs twee van.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De t-toets voor kenmerken

Met deze toets ga je na of de gemiddelden op twee kenmerken aan elkaar gelijk zijn. Bijvoorbeeld: zijn de cijfers op het kerstrapport hoger dan de cijfers op het zomerrapport?

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Variantieanalyse

De t-toetsen zijn eigenlijk specifieke gevallen van variantieanalyses. In plaats van de gemiddelden van 2 groepen ga je de gemiddelden van 3 of meer groepen met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld: Is er een verschil in opbrengst van aardappeloogst op zandgrond, kleigrond en veengrond?
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Variantieanalyse voor gepaarde waarnemingen

Dit noemt men ook wel RM-ANOVA (= repeated measusures analysis of variance). Deze toets pas je toe als je het verschil wilt weten tussen meerdere kenmerken of meetmomenten. Bijvoorbeeld: is er een verschil tussen het kerst-, paas- en zomerrapport?
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Mann-Whitney toets

De Mann-Whitney toets is vergelijkbaar met de t-toets voor groepen. Het verschil is dat je nu niet de gemiddelden vergelijkt, maar de rangorde scores. Het rekenwerk gaat wel heel anders. In deze video leer je hoe dat gaat.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Kruskall-Wallis toets

Deze toets is vergelijkbaar met een variantieanalyse, maar evenals bij de Mann-Whitney toets worden niet de gemiddelden vergeleken maar de rangorde scores. In deze video leer je wanneer je deze toets mag gebruiken en hoe het rekenwerk er aan toe gaat.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Wilcoxon-toets

De toets is vergelijkbaar met de gepaarde t-toets. Het grte verschil is dat er met rangorde scores wordt gerekend in plaats van met de werkelijke getallen.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Friedman-toets

De Friedman-toets is een goed alternatief voor de ANOVA voor herhaalde metingen. Ook nu weer krijg je in deze video helder uitgelegd hoe het rekenwerk gaat en welke conclusie je dan kunt trekken.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De chikwadraattoets voor kruistabellen

In een kruistabel worden twee nominale variabelen tegen elkaar uitgezet. Met de Pearson chikwadraattoets kun je nagaan of de cellen gelijkmatig gevuld zijn of juist niet. In deze video leer je hoe het rekenwerk gaat en hoe je de uitkomst moet interpreteren.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De chikwadraattoets voor een reeks

De chikwadraattoets voor een reeks is vergelijkbaar met een kruistabel, maar er is nu sprake van 1 kolom (of 1 rij). Deze toets is goed bruikbaar voor het toetsen op representativiteit. In deze video leg ik uit hoe je dat doet.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De productmoment correlatie

Met een correlatie kun je nagaan of er samenhang bestaat tussen twee variabelen. Bijvoorbeeld: kiezen lange mensen ook voor een lange partner? Of: is er een samenhang tussen de grootte van het huis en het maandelijks netto inkomen? In deze video leer je hoe het rekenwerk gaat en hoe je de uitkomst moet interpreteren.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De rangcorrelatie van Spearman

De productmoment correlatie is geschikt voor continue data. Dat zijn data op interval- of ratio niveau (bekijk de eerste video van deze reeks). Maar als je te weinig respons hebt of als de data op rangorde niveau zijn gemeten, kun je beter de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt uitrekenen. Hoe je dat doet, leer je in deze video.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Kendalls tau

Een alternatief voor de rangcorrelatie van Spearman is Kendalls tau. Kendalls tau is iets consrvatiever dan de Spearman rangcorrelatie. Daarmee bedoelt men dat het minder snel statistisch significante resutaten oplevert. De rekentechniek is wel heel anders. In deze video leer je hoe dat gaat.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Phi-coëfficiënt en Cramérs V

Als je gegegens op nominaal niveau hebt, kun je als beste Cramérs V gebruiken. Deze maat is vrijwel gelijk te interpreteren als de andere maten voor samenhang. Een specifiek geval is de phi-coëfficiënt. Deze kun je alleen gebruiken voor een 2 x 2-tabel.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Factoranalyse

Factoranalyse is een techniek om na te gaan of een reeks items op één of meerdere dimensies liggen. Het rekenwerk leggen we niet uit. Dat is veel te moeilijk om in een korte video te doen. Wat je wel leert is het principe van factoranalyse: waarom is het belangrijk en hoe interpreteer je de uitkomst. Ook leer je wat varimaxrotatie is en wat voor consequentie dat kan hebben.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Betrouwbaarheid en Cronbachs alfa

In deze video leer je wat er onder de term betrouwbaarheid moet worden verstaan, dat er vier manieren zijn om dat vast te stellen. Daarna gaan we dieper in op één specifieke maat voor betrouwbaarheid: Cronbachs alfa. Ik leg uit waar je op moet letten en hoe je Cronbachs alfa kunt verhogen (of zo hoog mogelijk kunt maken).

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Univariate regressieanalyse

De basis van regressieanalyse is correlatierekening. Hoe dat precies zit en wat de meerwaarde van regressieanalyse is, leer je in deze video.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Multipele regressie

Regressieanalyse kun je uitbreiden door meer voorspellende variabelen in het model op te nemen. Daarnee kun je verschillende verklaringsmodellen met elkaar vergelijken. Waar je op moet letten en hoe je daarover rapporteert, leer je in deze video.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Regressieanalyse met dummy's

Regressieanalyse kun je in beginsel alleen uitvoeren met continue variabelen (dat zijn variabelen op interval- of ratio niveau). Maar kun je dan geen ordinale en nominale variabelen in de analyse opnemen? Ja, dat kan wel. Hoe dat moet, leer je in deze video.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Moderatie

In deze video leer je wat moderatie is en hoe je dat in een regressieanalyse opneemt. Ook leer je hoe je de resultaten van een moderatieanalyse presenteert in je onderzoeksverslag.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Mediatie

Mediatie is ook een specifieke vorm van regressieanalyse. We leggen uit wat het is, hoe je het uitvoert en hoe je erover rapporteert.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De steekproefgrootte vaststellen

Een goede manier om de steekproefgrootte te bepalen is gebaseerd op de uit te voeren toets. Hoe dat gaat leer je in deze video.

Het mooie van deze cursus is dat hij modulair is opgebouwd. Je hoeft dus niet bij de eerste video te beginen en dan verder kijken tot de laatste. Welnee. Je kunt de onderdelen eruit pikken die voor jou op dat moment van belang zijn. Dat noemt men cherry-picking.


Deze cursus statistiek is volledig gebaseerd op zelfstudie. Je leert iets en weet meteen hoe je dat toe moet passen in jouw onderzoek. Maar mocht je toch nog een vraag hebben, neem dan even contact op. We denken graag even met je mee. Dat vinden we zelfs leuk.

Gratis kunnen we het niet maken (dat snap je wel).

Wel zo goedkoop mogelijk.

De statistische analyses voer je meestal uit in SPSS.

De Cursus Statistiek en SPSS is een perfecte combinatie.

Cursus

SPSS

€29,50

3 maanden toegang tot alle videolessen over SPSS


Leer hoe je de statistische analyses uitvoert in SPSS

Cursus

Statistiek

€39,50

3 maanden toegang tot alle videolessen over statistiek


Leer hoe statistiek werkt en welke toets je moet uitvoeren

Beide


€49,50

3 maanden toegang tot alle videolessen over SPSS en statistiek

Een ideale combinatie

voor een voordelige prijs

Meest gekozen

Inclusief alle

Methodologie

€50,-

3 maanden toegang tot alle videolessen over SPSS, Statistiek, Methodologie en alle papers
Het complete pakket om snel en goed onderzoek te doen

Niet goed, geld terug!

Sommigen worden gek van het bekijken van de gratis video's op YouTube.

Met onze video's gaat het een stuk sneller. Probeer het eens een dag uit. Als je binnen 24 uur aangeeft dat dit niet is wat je zocht, krijg jij je geld terug.

Goed om te weten:

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je krijgt meteen toegang tot de video's.

Geen wachttijd. Geen klasje. Geen reistijd. Je kunt direct aan de slag.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je krijgt drie maanden toegang.

Wil je een kortere of langer periode, kies dan voor een periodekaart. Je kunt kiezen uit een maand-, kwartaal-, semester- of jaarkaart.
Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Aan het eind van je periode wordt de toegang afgesloten (dus niet automatisch verlengd).

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je krijgt geen onnodige emails als jij je inschrijft

Je krijgt een bevestigings mail en vlak voor het eind van je periode een herinnering dat het bijna afloopt.
Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

En mocht je echt ontevreden zijn, stuur dan binnen 24 uur een mail. Dan krijg je je geld terug.

Wat zijn de voordelen van onze cursus?

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je kunt de video's bekijken op het moment dat het jou uitkomt.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je hoeft nergens naar toe, dus geen reistijd, geen files of ander oponthoud.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je kunt de video's overal bekijken, dus thuis achter je bureau of op de bank, op school of universiteit, op je stageadres of werkplek. Waar je ook bent, zolang je maar een internetverbinding hebt.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je bepaalt je eigen tempo en je eigen programma. Je bekijkt datgene wat je nodig hebt. Je bent niet gebonden aan wat de docent heeft voorbereid en je bent niet gebonden aan medestudenten die sneller of langzamer door de stof willen.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je kunt een video stopzetten om notities te maken, of even achteruit zetten als je aandacht even verslapte. Als je er klaar voor bent, ga je verder.

Cursus Toegepaste Statistiek

Onbekend maakt onbemind

Ik denk dat ik een hele mooie en toegankelijke Cursus Statistiek heb gemaakt. Heel veel mensen heb ik er al blij mee gemaakt. En daar word ik dan weer blij van.


Mocht je nog iets willen weten, neem dan gerust contact op. Ik help mensen graag.