Hulp bij statistiek

Hulp bij Statistiek

Foto bij de pagina Hulp bij Statistiek

Heb jij ook half internet afgezocht naar goede informatie?

Baal je ervan dat je zoveel moeite hebt met statistiek? Heb je een docent die het je niet uit kan leggen? Denk je dat je goed moet kunnen rekenen om ook statistische analyses uit te kunnen voeren? Ben je zij-instromer en heb je nooit statistiek gehad, maar wordt er wel van je verwacht dat je het beheerst? Ja ik weet het. Er zijn veel redenen te geven waarom mensen statistiek lastig vinden. Met deze video's leren we je de statistiek die je nodig hebt om je data te analyseren.


Statistiek is eigenlijk heel erg simpel. Je berekent uit je data met een formule een getalletje en dat ga je vergelijken met een getalletje uit een tabellenboek. Is dat alles? In de basis wel. Wat je nog wel even moet weten is welke formule je moet gebruiken. En om dat vast te stellen moet je weten op welk niveau de variabelen zijn gemeten, wat de afhankelijke en onafhankelijke variabele is en wat gepaarde en onafhankelijke metingen zijn. Daar gaan de eerste 5 video's van onze Hulp bij Statistiek over. Dat is de basis en als je dat weet, is statistiek echt niet moeilijk.

Kunnen wij je helpen?

Vast wel. Wij helpen je niet met het maken van opgaven, maar kunnen je prima helpen bij het leren begrijpen wat statistiek is, welke toetsen er zijn en hoe die toetsen rekenen.


Dat doen we met een reeks video's waarin je alles leert wat je als onderzoeker moet weten om gegevens statistisch te analyseren. Deze video-reeks is gebaseerd op zelfstudie, maar kom je er niet uit, neem dan even contact op want dan hebben we iets niet goed uitgelegd.

Waar gaan onze statistiek-video's over?

De basis van statistiek

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Variabelen en het niveau van een variabele

In deze video leer je wat een variabele is, wat voor typen er zijn en hoe je ze kunt herkennen en beschrijven. Dit moet je weten als je statistische analyses wilt gaan uitvoeren.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Het betrouwbaarheidsinterval

De resultaten en de conclusies die je uit jouw data trekt, hoeven niet te kloppen voor de hele populatie. Meestal geef je aan binnen welke marges het resultaat waarschijnlijk ligt. Dat is het betrouwbaarheidsinterval. Hoe je dat berekent, leer je in deze video.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De statistische toetsprocedure

Wereldwijd wordt er gebruik gemaakt van de toetsprocedure van Fisher. Deze procedure is de basis van statistiek. Als je doorhebt hoe die procedure in elkaar steekt, is statistiek eigenlijk heel simpel. Het komt neer op het berekenen van een getal uit je dataset (zie de video Bepalen welke toets je moet gebruiken) en dat vergelijken met een getal in een tabel (zie de video Verdelingen). In deze video leg ik uit hoe die procedure werkt.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Verdelingen (de standaardnormaal, de t-, de chikwadraat- en de F-verdeling)

In statistiek worden 4 kansverdelingen veelvuldig gebruikt: de z-, de t- de chikwadraat en de F-verdeling. Het zijn theoretische verdelingen. Deze verdelingen leveren de getallen voor de tabellen van de statistische toesprocedure (zie de video De statistische toetsprocedure). In vier video's leer je hoe elke verdeling eruit ziet en wat de kenmerken zijn. Daardoor zul je ook beter begrijpen hoe statistiek werkt.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Bepalen welke statistische toets je moet gebruiken

Als je weet hoe de statistische procedure werkt (zie de video hierboven over de toetsprocedure) en weet hoe je de getallen in de tabellen tot stand komen (zie de video over verdelingen), moet je bepalen welke statistische toets je moet gebruiken. Dat is ook beschreven in een white paper, maar je kunt ook de video erover bekijken. Als je weet welke toets je moet gebruiken, kun je de toets uitvoeren. Hoe elke toets werkt leer je in de video's hieronder.

Verschil toetsen

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De t-toets om het gemiddelde van een steekproef te vergelijken met een standaard

Met deze toets ga je na of een gemiddelde overeenkomt met een bepaalde waarde. Bijvoorbeeld: is het gemiddelde rapportcijfer op de rekentoets statistisch significant hoger dan een 7? Of: Is de gemiddelde leeftijd ouder dan 38? In deze video leer je deze toets begrijpen en kun je die toepassen in jouw situatie.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De t-toets om een verschil tussen twee groepsgemiddelden te vergelijken

Je kunt ook de gemiddelden van twee groepen met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld: Hebben meisjes gemiddeld genomen een hoger IQ dan jongens (of net andersom)? Of: is de aardappeloogst op zandgrond hoger dan op kleigrond? Als je weet hoe deze toets werkt, kun je hem ook toepassen bij andere vraagstukken.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De t-toets voor gepaarde metingen (verschil tussen de gemiddelden van twee kenmerken)

Met deze toets ga je na of de gemiddelden op twee kenmerken aan elkaar gelijk zijn. Bijvoorbeeld: zijn de cijfers op het kerstraport hoger dan de cijfers op het zomerraport? Bekijk de video en je weet wanneer je deze toets mag gebruiken en hoe je het moet aanpakken.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Variantieanalyse

De t-toetsen zijn eigenlijk specifieke gevallen van variantieanalyses. In plaats van de gemiddelden van 2 groepen ga je de gemiddelden van 3 of meer groepen met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld: Is er een verschil in opbrengst van aardappeloogst op zandgrond, kleigrond en veengrond?

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Variantieanalyse voor gepaarde waarnemingen

Dit noemt men ook wel RM-ANOVA (= repeated measusures analysis of variance). Deze toets pas je toe als je het verschil wilt weten tussen meerdere kenmerken of meetmomenten. Bijvoorbeeld: is er een verschil tussen het kerst-, paas- en zomerrapport?

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Mann-Whitney toets

De Mann-Whitney toets is vergelijkbaar met de t-toets voor groepen. Het verschil is dat je nu niet de gemiddelden vergelijkt, maar de rangorde socres. Het rekenwerk gaat wel heel anders. In deze video leg ik uit hoe dat gaat.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Kruskall-Wallis toets

Deze toets is vergelijkbaar met een variantieanalyse, maar evenals bij de Mann-Whitney toets worden niet de gemiddelden vergeleken maar de rangorde scores. In deze video leer je wanneer je deze toets mag gebruiken en hoe het rekenwerk er aan toe gaat.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Wilcoxon-toets

De toets is vergelijkbaar met de gepaarde t-toets. De tekst wordt saai als ik weer zeg dat er met rangorde scores wordt gerekend in plaats van met de werkelijke getallen.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Friedman toets

De Friedman-toets is een goed alternatief voor de ANOVA voor herhaalde metingen. Ook nu weer krijg je in deze video helder uitgelegd hoe het rekenwerk gaat en welke conclusie je dan kunt trekken.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De chikwadraattoets en kruistabellen

Een kruistabel is wel wezenlijk anders dan de voorgaande toetsen. Nu worden twee nominale variabelen tegen elkaar uitgezet. Met de Pearson chikwadraattoets kun je nagaan of de cellen gelijkmatig gevuld zijn of juist niet. In deze video leer je hoe het rekenwerk gaat en hoe je de uitkomst moet interpreteren.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De chikwadraattoets voor een reeks

De chikwadraattoets voor een reeks is vergelijkbaar met een kruistabel, maar er is nu sprake van 1 kolom (of 1 rij). Deze toets is goed bruikbaar voor het toetsen op represntativiteit. In deze video leg ik uit hoe je dat doet.

Correlatie en andere maten voor samenhang

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De productmoment correlatie van Pearson

Met een correlatie kun je nagaan of er samenhang bestaat tussen twee variabelen. Bijvoorbeeld: kiezen lange mensen ook voor een lange partner? Of: is er een samenhang tussen de grootte van het huis en het maandelijks netto inkomen? In deze video leer je hoe het rekenwerk gaat en hoe je de uitkomst moet interpreteren.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De rangcorrelatie van Spearman

De productmoment correlatie is geschikt voor continue data. Dat zijn data op interval- of ratio niveau (bekijk de eerstte video van deze reeks). Maar als je te weinig respons hebt of als de data op rangorde niveau zijn gemeten, kun je beter de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt uitrekenen. Hoe je dat doet, leer je in deze video.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Kendalls tau

Een alternatief voor de rangcorrelatie van Spearman is Kendalls tau. Kendalls tau is iets consrvatiever dan de Spearman rangcorrelatie. Daarmee bedoelt men, dat het minder snel statistisch significante resutaten oplevert. De rekentechniek is wel heel anders. In deze video leer je hoe dat gaat.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Phi-coëfficiënt en Cramérs V

Als je gegegens op nominaal niveau hebt, kun je als beste Cramérs V gebruiken. Deze maat is vrijwel gelijk te interpreteren als de bovenstaande maten voor samenhang. Een specifiek geval is de phi-coëfficiënt. Deze kun je alleen gebruiken voor een 2 x 2-tabel.

Schaal- en testconstructie

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Factoranalyse

Factoranalyse is een techniek om na te gaan of een reeks items op één of meerdere dimensies liggen. Het rekenwerk leggen we niet uit. Dat is veel te moeilijk om in een korte video te doen. Wat je wel leert is het principe van factoranalyse: waarom is het belangrijk en hoe interpreteer je de uitkomst. Ook leer je wat varimaxrotatie is en wat voor consequentie dat kan hebben.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Betrouwbaarheid en Cronbachs alfa

In deze video leer je wat er onder de term betrouwbaarheid moet worden verstaan, dat er vier manieren zijn om dat vast te stellen (en welke statistische maat daar dan bij hoort) en tenslotte gaan we dieper in op één specifieke maat voor betrouwbaarheid: Cronbachs alfa. Ik leg uit waar je op moet letten en hoe je Cronbachs alfa kunt verhogen (of zo hoog mogelijk kunt maken).

Regressieanalyse

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Univariate regressieanalyse

De basis van regressieanalyse is correlatierekening. Dit kun je uitwerken tot een regressielijn. Hoe je dat doet en wat de basis van regressieanalyse is, leer je in deze video.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Multipele regressie

Regressieanalyse kun je uitbreiden door nog veel meer voorspellende variabelen in het model op te nemen. Nu kun je verschillende verklaringsmodellen met elkaar vergelijken. Waar je op moet letten en hoe je daarover rapporteert, leer je in deze video.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Regressieanalyse met dummy's

Regressieanalyse kun je in beginsel alleen uitvoeren met continue variabelen (dat zijn variabelen op interval- of ratio niveau). Maar kun je dan geen ordinale en nominale variabelen in de analyse opnemen? Ja, dat kan wel. Hoe dat moet, leer je in deze video.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Moderatie

In deze video leer je wat moderatie is en hoe je dat in een regressieanalyse opneemt. Ook leer je hoe je de resultaten van een moderatieanalyse presenteert in je onderzoeksverslag.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Mediatie

Mediatie is ook een specifieke vorm van regressieanalyse. We leggen uit wat het is, hoe je het uitvoert en hoe je erover rapporteert.

Je kunt de video's van de eerste tot de laatste bekijken, dan heb je een cursus Statistiek (zelfstudie), maar je kunt ook

elke les los bekijken waarin je leert een bepaalde toets uit te voeren.

Ik kan niet in jouw beurs kijken en ik weet ook niet met welke problemen je kampt. Maak dus zelf een keuze.

Video's over

Statistiek

Leer hoe statistiek werkt en welke toets je moet uitvoeren

€ 39,50

Video's over

SPSS

Leer hoe jij je de statistische analyses uitvoert in SPSS

€ 29,50,-

Video's over

statistiek en SPSS

Een ideale combinatie

voor een voordelige prijs

€ 49,50

Eerste aspect van Online Hulp bij Statistiek

Je krijgt 1 jaar toegang

Tweede aspect van Online Hulp bij Statistiek

Daarna wordt de toegang afgesloten (dus niet automatisch verlengd)

Derde aspect van Online Hulp bij Statistiek

Je krijgt geen onnodige emails als jij je inschrijft

Wat zijn de voordelen van onze video's?

Voordeel 1 van Online Hulp bij Statistiek

Je kunt de video's bekijken op het moment dat het jou uitkomt.

Voordeel 2 van Online Hulp bij Statistiek

Je hoeft nergens naar toe, dus geen reistijd, geen files of ander oponthoud.

Voordeel 3 van Online Hulp bij Statistiek

Je kunt de video's overal bekijken, dus thuis achter je bureau of op de bank, op school of universiteit, op je stageadres of werkplek. Waar je ook bent, zolang je maar een internetverbinding hebt.

Voordeel 4 van Online Hulp bij Statistiek

Je bepaalt je eigen tempo en je eigen programma. Je bekijkt datgene wat je nodig hebt. Je bent niet gebonden aan wat de docent heeft voorbereid en je bent niet gebonden aan medestudenten die sneller of langzamer door de stof willen.

Voordeel 5 van Online Hulp bij Statistiek

Je kunt een video stopzetten om notities te maken, of even achteruit zetten als je aandacht even verslapte. Als je er klaar voor bent, ga je verder.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Toch liever een cursus?

Ik heb deze video's met plezier gemaakt. De stof wordt naar mijn mening in deze video's helder uitgelegd en mocht je iets niet snappen neem dan even contact op, want dan heb ik het kennelijk niet goed uitgelegd.

Ik kan me voorstellen dat je liever een cursus wilt, waar je op eigen tijden kunt werken aan het je eigen maken van statistiek, met opdrachten en feedback.

Dan heb je meer aan onze Basiscursus Statistiek en SPSS.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten, want 

met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere berslissingen maken.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.

Ik help je graag.